Biuro Projektu:
Beskidzkie Biuro
Consultingowe S. A.
ul. Warszawska 153,
43-300 Bielsko – Biała

Tel.: (33) 816 17 56 wew. 26
Fax: (33) 816 92 26

E-mail:
pierwszybiznes@bbc-polska.com

Strona www:
www.bbc-polska.com

REKRUTACJA

Nabór dokumentów prowadzony będzie w terminie: od 28 do 30 września 2011r. (włącznie).

W tym okresie Biuro Projektu będzie czynne w następujących godzinach: 8.30 – 15.30.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie powinny złożyć w siedzibie Beneficjenta poprawnie uzupełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne:
- Formularz rekrutacyjny wraz z Opisem planowanej działalności (Załączniki nr 2a i 2b do niniejszego Regulaminu),
- kserokopię dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu na Obszarze wsparcia, potwierdzone za zgodność z oryginałem i stanem faktycznym,
- diagnozę potrzeb szkoleniowo-doradczych (Załącznik nr 6)
- zaświadczenia / oświadczenia – każdorazowo jeśli dotyczy:
a) oświadczenie o zatrudnieniu (wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu)
b) zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna (wydane przez PUP) – w okresie do 1 miesiąca liczonego od dnia złożenia wniosku – opcjonalnie kserokopię świadectwa pracy (dotyczy osób bezrobotnych, które utraciły pracę z przyczyn nie leżących po stronie pracownika)
 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie. Opis koperty powinien obowiązkowo zawierać następujące dane Kandydata/tki:
- Imię i nazwisko
- Adres zameldowania
- Telefon kontaktowy (preferowany komórkowy)
- E-mail

Na kopercie należy uwzględnić dopisek: „PIERWSZY BIZNES – aktywizacja lokalnej społeczności” oraz „NIE OTWIERAĆ”

Wzór koperty:

Wzór koperty

Dopuszcza się złożenie dokumentów rekrutacyjnych w jeden z następujących sposobów:
a. osobiście w Biurze Projektu;
b. przez pełnomocnika upoważnionego zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego;
c. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Biura Projektu;
d. za pośrednictwem firm kurierskich na adres Biura Projektu;
e. w drodze elektronicznej, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres e-mail Biura Projektu: pierwszybiznes@bbc-polska.com.

Rekrutacja prowadzona będzie w dwóch etapach:
- I etap – ocena formalna i merytoryczna dokumentacji rekrutacyjnej,
- II etap – indywidualne rozmowy rekrutacyjne.

Podczas rekrutacji nie obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń.

Wyniki oceny I etapu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Projektu, w terminie 5 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej i merytorycznej.

Do II etapu zaproszonych zostanie pierwszych 50 osób, których wniosek został oceniony pozytywnie w zakresie oceny formalnej i merytorycznej oraz uzyskał najwyższą ilość punktów w  pierwszym etapie oceny.

II etap kończy proces rekrutacji. Finalnie w drodze rekrutacji do projektu zostanie zakwalifikowanych 30 Kandydatek/ów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów (zgodnie z kolejnością i ilością uzyskanych punktów wynikających z listy rankingowej) z jednoczesnym uwzględnieniem zakwalifikowania się do następujących kategorii:
a) płeć: 18 kobiet; 12 mężczyzn;
b) ze względu na status na rynku pracy: 24 osoby pracujące; 6 osób bezrobotnych, w tym 3 osoby bezrobotne, które utraciły pracę z przyczyn nie leżących po stronie pracownika;
c) ze względu na obszar zamieszkania: 15 osób z terenów gmin wiejskich, gmin miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców, oraz 15 osób z pozostałych terenów Obszaru wsparcia wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Beneficjent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminie Rekrutacji, po akceptacji tych zmian przez IP2. O wszelkich zmianach Regulaminu poinformuje Kandydatów/tki za pośrednictwem strony internetowej Projektu: www.pierwszybiznesbbc.pl

Beneficjent nie prowadzi doradztwa związanego z wypełnianiem lub weryfikacją dokumentów rekrutacyjnych.
 

MAPA SERWISU         KONTAKT
web: LONTIA