Biuro Projektu:
Beskidzkie Biuro
Consultingowe S. A.
ul. Warszawska 153,
43-300 Bielsko – Biała

Tel.: (33) 816 17 56 wew. 26
Fax: (33) 816 92 26

E-mail:
pierwszybiznes@bbc-polska.com

Strona www:
www.bbc-polska.com

DO POBRANIA

Rozliczenie przedłużonego wsparcia pomostowego:

Rozliczenie przedłużonego wsparcia pomostowego - wersja .xls

Rozliczenie przedłużonego wsparcia pomostowego - wersja .xlsx

Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

Rozliczenie wsparcia pomostowego:

Oświadczenie oraz zestawienie zakupionych dóbr i usług, dotyczące wsparcia pomostowego

Rozliczenie podstawowego wsparcia pomostowego

Rozliczenie podstawowego wsparcia pomostowego - wersja .xls

Przedłużone wsparcie pomostowe:

Zestawienie przychodów i kosztów za ostatnie 3 miesiące prowadzonej działalności

Rozliczenie wsparcia finansowego:

Protokół odbioru

Rozliczenie dotacji (format .xls)

Instrukcja wypełniania tabeli rozliczenia

Oświadczenie wraz z zestawieniem towarów lub usług

Deklaracja pochodzenia sprzętu wraz z Oświadczeniem Nabywcy sprzętu używanego

Opis faktury - aktualizacja z dnia 17.07.2012

Oświadczenie sprzedawcy o dokonaniu płatności gotówkowej

Wsparcie finansowe i pomostowe:

Regulamin udzielania wsparcia finansowego i pomostowego

Aneks nr 1 do Regulaminu udzielania wsparcia finansowego i pomostowego

Załącznik 2 - Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej

Załącznik 3 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik 4 - Oświadczenie i niezaleganiu ze składkami wobec ZUS i US

Załącznik 5 - Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa

Załącznik 6 - Harmonogram rzeczowo-finansowy

Załącznik 7 - Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych

Załącznik 8 - Oświadczenie o niekaralności

Załącznik 9 - Oświadczenie o braku zobowiązań

Załącznik 10 - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Załącznik 11 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik 12 - Wzór weksla wraz z deklaracją wekslową

Załącznik 13 - Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego lub przedłużonego

Załącznik 14 - Harmonogram wydatków objętych wsparciem pomostowym

Załącznik 15 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Załącznik 16 - Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Załącznik 17 - Umowa o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik 18 - Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik 19 - Karta oceny merytoryczno-technicznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik 20 - Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik 21 - Karta oceny merytoryczno-technicznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik 22 - Bilans otwarcia

Załącznik 23 - Sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat

Załącznik 24 - Oświadczenie o niezawieszeniu bądź wyrejestrowaniu dg

Rekrutacja:

Regulamin Rekrutacji do projektu "PIERWSZY BIZNES - aktywizacja lokalnej społeczności"

Załącznik 2a - Formularz rekrutacyjny

Załącznik 2b - Opis planowanej działalności gospodarczej

Załącznik 3 - Oświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik 6 - Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej

Załącznik 4 - Karta oceny formalnej

Załącznik 5 - Karta oceny merytorycznej

Załącznik 10 - Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej

Szkolenia i doradztwo:

Załącznik 7 - Deklaracja

Załącznik 8 - Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego

Załącznik 9 - Aneks do umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego

Harmonogram szkoleń dla grupy 1 - wersja z dnia 21.12.2011

Harmonogram szkoleń dla grupy 1

Harmonogram szkoleń dla grupy 2

Harmonogram szkoleń dla grupy 3

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Oświadczenie o kosztach dojazdu

Inne:

Naklejka - czarno-biała

Naklejka - kolorowa

Zestaw logotypów - czarno-biały

Zestaw logotypów - kolorowy

Załącznik 1 - Wykaz gmin podregionu bielskiego

 

MAPA SERWISU         KONTAKT
web: LONTIA